Algemene voorwaarden

1.    Definities

1.1.      In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Kidsrent B.V. | Yumii (hierna Yumii) is gevestigd te:

Padualaan 8
3584CH Utrecht
Nederland
KVK-nummer: 75724812

1.2.     klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website bij Yumii een abonnement afsluit

1.3.     abonnement: de overeenkomst tussen Yumii en de klant voor het gebruik van de babyproducten door klant alsmede iedere andere overeenkomst tussen Yumii en klant.

1.4.    product(en): het product of de producten die via de website wordt geleased aan de klant door Yumii

1.5.     einddatum: de datum waarop het abonnement eindigt door opzegging door klant zoals uiteengezet in artikel 18

1.6.     websiteYumii.shop

 

2.   Algemeen

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die via de website tussen Yumii en de klant tot stand komen.

2.2.   Afspraken tussen Yumii en klant in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door directeur van Yumii

2.3.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Yumii vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4.   Indien Yumii niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Yumii in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5.   Yumii heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de klant uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.

 

3.   Het product aanbod

3.1.     Het aanbod is vrijblijvend.

3.2.   Het aanbod van Yumii op de website geldt zolang de voorraad strekt.

3.3.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4.   Informatie over het artikel betreft altijd indicatieve informatie. Alle afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.

3.5.   Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.6.   Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Yumii niet.

3.7.   Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

4.  Totstandkoming van de overeenkomst (abonnement)

4.1.    De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.

4.2.   Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Yumii de klant via de e-mail een bevestiging dat Yumii de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingsmail van Yumii heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Yumii, voor de contactgegevens van de klantenservice van Yumii zie artikel 13.

4.3.   De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden naar de klant gestuurd.

 

5.   Het abonnement

5.1.     Klant krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over de babyproduct(en).

5.2.   Het abonnement geeft recht op service (zie verder artikel 7). Hieronder wordt verstaan: gratis repareren van gebreken aan babyproducten ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de babyproduct(en).

 

6.  Verplichtingen van de klant (voorwaarden en aansprakelijkheid)

6.1.     Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Yumii verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

6.2.   Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

6.3.   De producten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de klant. Het is niet toegestaan de geleasede producten aan iemand anders door te geven of door iemand anders te laten gebruiken.

6.4.  De klant maakt normaal gebruik van de producten zoals een goede klant betaamt en zorgen ervoor dat het product overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

6.5.   Het gebruik van de producten door de klant is voor eigen risico van de klant.

6.6.   Bij twijfel door de klant aan de veiligheid van de producten dient direct contact te worden opgenomen met Yumii.

6.7.   Als de klant de producten in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneren en geen gebreken vertoont.

6.8.  Klant moet in bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

6.9.   De producten blijven te alle tijde eigendom van Yumii. Het is de klant niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de producten te vestigen of te verlenen.

6.10.                     De klant mag aan de producten geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadigingen van de producten kunnen worden verwijderd.

6.11.  Klant is ermee bekend dat de producten eigendom kunnen zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de producten eigendom zijn van een leasemaatschappij, is de klant gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de producten bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig leasetarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.

6.12.De klant is gehouden het product in oorspronkelijke staat aan Yumii te retourneren.

6.13.Indien wij het geleasede product van u beschadigd retour ontvangen, volgt er een aparte factuur.

 

7.  Service

7.1.     Yumii streeft ernaar een product te servicen binnen 5 werkdagen nadat door de klant contact is opgenomen met Yumii via telefoon, e-mail, of Whatsapp. Service verlenen gebeurt op afspraak met de klant en op initiatief van de klant.

7.2.   Service vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de producten en alleen binnen Nederland.

7.3.   Wanneer de klant ten onrechte verzoekt tot service heeft Yumii het recht €20,- voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer klant niet verschijnt op een gemaakte service afspraak, wordt dit ook beschouwd als een onterecht service verzoek.

 

8.  Prijzen

8.1.    De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s per maand en inclusief het geldende btw tarief. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven.

8.2.   Yumii heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

8.3.   Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

8.4.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

9.  Verzendkosten

9.1.     De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

9.2.   De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.

9.3.   Binnen Nederland zijn de verzendkosten gratis bij een besteding van meer dan EUR 50,00. Daaronder zijn de verzendkosten EUR 6,95 per bestelling.

 

10.       Levering en leveringstermijn

10.1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

10.2.                     De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

10.3.                     Indien Yumii de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt Yumii de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Yumii eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

10.4.                     Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.

10.5.                     Yumii garandeert dat het product bij u thuis zal arriveren in goede staat en geschikt voor het bedoelde gebruik. Als er problemen zijn of u twijfelt, contacteer ons dan direct. Dat kan via info@yumii.shop op telefoonnummer +31 6 51417060.

 

11. Herroepingsrecht

11.1.    Het herroepingsrecht geldt alleen voor Nieuwe producten. Wanneer je een Refurbished product besteld kun je geen gebruik maken van onderstaande herroepingsrecht.

11.2.  De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van Yumii heeft ontvangen. Klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te zenden, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele (onbeschadigde) verpakking.

11.3.  Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant via het e-mailadres info@yumii.shop aan Yumii te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De klant dient in deze e-mail te vermelden: het bestelnummer, een omschrijving van het te retourneren product, naam, adres en telefoonnummer.

11.4.  Doet de klant via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Yumii na ontvangst van de e-mail de klant een bevestiging.

11.5.  Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat de klant overeenkomstig artikel 9 aan Yumii heeft betaald.

11.6.  Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

11.7.  Het risico van de retourzending rust bij de klant.

11.8.  Yumii zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde ordergelden restitueren (met uitzondering van de verzendkosten).

11.9.  Als de dienst volledig binnen de bedenktermijn is uitgevoerd, dan vervalt het herroepingsrecht.

 

12.        Retouradres

12.1.  De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres: Yumii te Padualaan 8, 3584 CH Utrecht.

 

13.        Klantenservice

13.1.  Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Yumii. De klantenservice van Yumii is op de volgende wijze bereikbaar: op +31 6 51417060 of via het e-mailadres: info@yumii.shop van 08.00u tot 19.00u.

13.2. Indien mogelijk, worden vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

13.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.

13.4.                      Klachten worden door Yumii in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

13.5. De klant dient Yumii de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

13.6.We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@yumii.shop. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

14.       Melden van gebreken en schade aan pakket

14.1.  De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Yumii) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres info@yumii.shop te melden aan Yumii.

14.2.                     Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal Yumii, kosteloos een nieuw product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren, waarbij de klant het product retour zendt.

14.3.                      Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De klant heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.

 

15.        Aansprakelijkheid Yumii

15.1.  Yumii kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van

15.1.1.Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

15.1.2.      Enige daad of nalatigheid van de klant.

15.2. Yumii is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke niet beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Yumii is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.4.                     Yumii is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Yumii is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.

15.5. Yumii is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

15.6.Indien Yumii aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Yumii beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.7.De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Yumii of haar ondergeschikten.

 

16.        Overmacht

16.1.  Yumii is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Yumii liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Yumii; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.

16.2.Indien Yumii weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Yumii de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 8.3 van toepassing.

 

17.        Eigendom

17.1.  Yumii blijft eigenaar van de geleasede babyproducten.

17.2.Het is de klant niet toegestaan de producten van Yumii op enige wijze te wijzigen.

17.3. Het verkopen van producten van Yumii door de klant is niet toegestaan.

 

18.        Looptijd abonnement en opzegging

18.1.  Het abonnement van nieuwe babyproduct(en) wordt aangegaan voor een minimumduur van drie maanden zoals aangegeven op de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en wordt steeds stilzwijgend met een maand verlengd.

18.2.                      Het abonnement van refurbished babyproduct(en) wordt aangegaan voor een minimumduur drie maanden zoals aangegeven op de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en wordt steeds stilzwijgend met een maand verlengd.

18.3.                      De overeenkomst vangt aan op de door u geselecteerde begindatum. Deze datum staat vermeld in de bevestigingsmail.

18.4.                     De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen. Opzeggen dient tenminste 1 maand voor het einde van het contract plaats te vinden. Ter illustratie, als de leaseovereenkomst per 2 januari is aangegaan en klant wil product voor 2 maanden huren, dient opzegging voor 1 februari te gebeuren.

18.5.                      De klant heeft na opzegging tot de einddatum recht op het gebruik van de producten en de plicht om de kosten van het abonnement te voldoen. Ook wanneer de klant voor de einddatum de producten inlevert bij Yumii.

18.6.                     De overeenkomst ten aanzien van babyproduct eindigt bij het opzeggen van de leaseperiode. Het product dient rond de einddatum van de overeenkomst retour te worden aangeboden bij DPD of PostNL inleverpunt door de klant. De datum dient zo dicht mogelijk bij de einddatum van de overeenkomst te liggen en mag de einddatum niet met meer dan vijf dagen overschrijden. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, wordt de lease van het product met een maand verlengd.

18.7.                     Yumii gaat ervan uit dat de klant tijdig kenbaar maakt indien langer dan de aangegane overeenkomst gebruik wenst te maken van de geleasde producten. Wanneer de klant, zonder Yumii hierover te informeren, het product niet uiterlijk op de laatste dag van het contract aan Yumii retourneert, wordt het contract stilzwijgend met een maand verlengt. Yumii behoudt zich het recht voor om maximaal het verschil tussen de leaseprijs en de aankoopprijs in rekening te brengen.

18.8.                     Als de producten niet binnen zeven dagen na de einddatum is overgedragen aan Yumii en het abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Yumii aangifte doen van diefstal door de klant. Tevens is de klant in dat geval gehouden de door Yumii geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is hieronder terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Yumii om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

18.9.              Schadevergoeding

18.9.1.     Nieuw: 75% van de nieuwprijs

18.9.2.    Refurbished: 50% van de nieuwprijs

 

19.        Diefstal of vermissing

19.1.  In geval van vermissing of diefstal van de producten is de klant verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Yumii en samen met een medewerker van Yumii aangifte te doen. De klant is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico per type abonnement. Klant ontvangt van Yumii een vervangend product nadat de aangifte is afgerond en het eigen risico is voldaan. Het eigen risico is direct hieronder terug te vinden

19.2.Nieuw: 50% van de nieuwprijs

19.3.Refurbished: 25% van de nieuwprijs

19.4.                     Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dienen de producten altijd binnen te staan.

19.5.Wanneer een vermist of gestolen product wordt teruggevonden binnen de looptijd van het abonnement krijgt de klant maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Yumii bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de producten en eventueel andere kosten.

19.6.                      Als blijkt dat de klant foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Yumii, heeft Yumii het recht om een oneerlijkheidstoeslag van €100,- in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico

19.7.                      Wanneer er (onder)delen van de producten missen of worden gestolen, heeft Yumii het recht dit bij de klant in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico.

 

20.      Schade

20.1.                     Schade aan de producten ontstaan door vandalisme wordt door de klant binnen 24 uur gemeld aan Yumii.

20.2.                    Indien sprake is van schade en slijtage van de producten anders dan te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Yumii, behoudt Yumii zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op de klant.

20.3.                    Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is klant verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij Yumii via info@yumii.shop

 

21.        Betalingen

21.1.  De klant is verplicht om bij afsluiten van een abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

21.2. Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico heeft Yumii het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan de klant een nieuw product te leveren. Wanneer de klant aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een onterechte service en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

21.3. Wanneer abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is de klant van rechtswege in verzuim. De klant ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Yumii een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant.

 

22.       Niet nakomen verplichtingen

22.1. Yumii heeft het recht het abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant indien:

22.1.1.      Klant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het abonnement;

22.1.2.    Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

22.1.3.    Het faillissement van de klant wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

22.1.4.    Klant onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

22.1.5.    Ten laste van klant beslag wordt gelegd op de kinderwagen of op andere goederen van klant en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het abonnement nadelig beïnvloedt;

22.1.6.    Klant naar het oordeel van Yumii misbruik maakt van de door Yumii geboden service;

22.1.7.    Klant opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Yumii;

22.1.8.    Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het abonnement na te kunnen komen.

22.1.9.    Klant heeft het recht het abonnement per direct te beëindigen indien Yumii haar verplichtingen zoals beschreven in de algemene voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

 

23.       Gegevensbeheer

23.1. Indien de klant een bestelling plaatst bij Yumii, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van Yumii. Yumii houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van de klant niet verstrekken aan derden.

 

24.      Beveiliging en internet

24.1.                     Yumii zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

24.2.                    Yumii neemt de bescherming van klantgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht de klant het idee hebben dat de persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op het telefoonnummer +31 6 51417060 of via e-mail: info@yumii.shop.

 

25.       Verplichtingen Yumii

25.1. Yumii levert het product conform overeenkomst schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

25.2.                     Yumii draagt zorg voor hulp bij reparatie en eventueel voor een vervangend product indien het ernstige schade betreft.

25.3.                     Yumii inspecteert het product bij inlevering op eventuele schade.

 

26.      Toepasselijk recht

26.1.Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

26.2.                    Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.